top of page

Ukázky z naší práce - případové studie

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

 

Společnost Data System, s.r.o.  již více než 25 let poskytuje své služby organizacím provádějícím hornickou činnost (činnost prováděná hornickým způsobem). Jedná se zejména o vytváření podkladů pro tvorbu důlně měřické dokumentace podle vyhlášky Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem. Výsledkem je obvykle 3D model dobývacího prostoru včetně hran terénu, základní mapa lomu, charakteristické profily a letecká ortofotomapa. 

Po dohodě se zadavatelem zpracováváme podklady pro vytváření dokumentace POPD, výpočtů zásob ložiska, projektování báňských postupů apod.. 

VÝPOČTY OBJEMŮ DEPONIÍ, SKLÁDEK A ANALÝZY POHYBŮ HMOT NA STAVENIŠTI 
Zaměření a výpočet objemů deponie
Zaměření a výpočet objemů deponie
model_mest.png
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ

Dokumentování skutečného stavu provedení stavby golfového hřiště a komparace s projektem, vytvoření digitálního modelu terénu s provedením analýzy odtoků vody, výpočty skutečných objemů realizovaných na stavbě, vytvoření ortofotomapy nebo vizualizace golfového hřiště jsou typické úlohy, které pro naše zákazníky provádíme.  

Ortofotomapa golfového hřiště
Digitální model terénu společně s geologickým modelem
Dokumentování archeologického průzkumu

Letecké snímkování golfových areálů a následná práce s pořízenými daty nás opravdu baví. Práce obvykle probíhají v krásném prostředí a i v tomto případě se dají dělat rozmanité operace s digitálním modelem terénu. Jedná se o vytváření objektů golfového hřiště včetně rybníčků a tůněk, příkopů nebo například cest. Obvyklou úlohou je průběžné pravidelné porovnávání projektu a skutečného provedení jednotlivých etap stavby golfového hřiště s analýzou odchylek. Naší "parketou" je hydrologická analýza na povrchu terénu s uplatněním metody CN křivek nebo racionální metody. V neposlední řadě je nutné zmínit i vytváření 3D modelů včetně stavebních objektů, dalšího vybavení a vegetace s následným vytvořením prostorové interaktivní vizualizace.

PROSTOROVÉ MODELY PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A KRAJINY

 

Vytváření prostorových modelů krajiny a technických opatření zde aplikovaných je již tradiční a dlouhá léta poskytovanou službou společností Data System, s.r.o. Na prvním místě je nutné zmínit již desítky zpracovaných projektů, ve kterých byly využity informace získané z letecké fotogrammetrie, laserového skenování, projektů, geodetického měření a dalších zdrojů. 

Typickým příkladem je prostorový model budoucí podoby území dotčeného těžbou nerostných surovin, nové liniové stavby situovaní v krajině nebo průmyslový areál.

bottom of page